Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychopathologie – filosofie van de psychiatrie

Datum: 7 juli 2021, 10:10 ~ Bronnen: Science Daily, plato.stanford.edu, onlinephilosophyclub.com, The Guardian

Er is een toenemende kritiek op (de validiteit van) de psychiatrie en het grote publiek lijkt het vertrouwen te verliezen dat de psychiatrie op een dag haar belofte zal nakomen om een geldige objectieve wetenschap te worden (dwz om bewijs te leveren voor de geldigheid van het concept psychopathologie of het ‘hersenziektemodel’ van psychische problemen).

(2019) Psychiatrische diagnoses ‘wetenschappelijk zinloos’
John Read, professor klinische psychologie aan de Universiteit van Oost-Londen, zei: “Misschien wordt het tijd dat we stoppen met te doen alsof medisch klinkende labels iets bijdragen aan ons begrip van de complexe oorzaken van menselijk leed of van wat voor soort hulp we nodig hebben als we in nood zijn.
Bron: Science Daily

Er is een grote kracht in het spel om de psychiatrie te verdedigen. Alleen met een medische ziekte is het mogelijk om medicijnen voor te schrijven en de psychiatrie is de grootste geldmaker voor farmaceutische bedrijven. Bepaalde psychiatrische stoornissen leveren veel meer geld op dan bijvoorbeeld de behandeling van kanker. Desondanks lijkt het erop dat mensen het vertrouwen in de validiteit van de psychiatrie beginnen te verliezen.

De bekende medisch onderzoeksjournalist Robert Whitaker van www.madinamerica.com schreef ooit het volgende:

Beste Arjan,

Jouw vraag is een goede vraag. Ik denk dat de Amerikaanse samenleving als geheel momenteel nogal verward is over de psychiatrie. Er is een groeiend vermoeden onder het publiek dat de psychiatrie eigenlijk niet veel weet over de “biologie” van psychische stoornissen, ondanks alle beweringen van het tegendeel, en er is een groeiend vermoeden dat de medicijnen niet zo geweldig zijn. Bovendien is er een groeiend besef dat de psychiatrie volledig wordt gecompromitteerd door farmaceutisch geld. Tegelijkertijd – en ik weet dat dit vreemd is – beschouwt het publiek kritiek op psychiatrische drugs over het algemeen als afkomstig van mensen met een vooroordeel. Het is dus een verward beeld.

Je hebt de vinger op een belangrijk probleem gelegd. De aanwezigheid van scientologen in dit debat dient om kritiek die voortkomt uit een eerlijk onderzoek van de wetenschap te bagatelliseren. Het publiek heeft het vage gevoel dat de kritiek voortkomt uit religieuze principes en niet uit een blik op wat de wetenschap werkelijk te zeggen heeft.

Wat betreft de rest van de medische professie, wel, artsen behoren in principe tot een grote stam, en een deel van de stamregels is dat degenen in de ene discipline de artsen in een andere discipline niet publiekelijk bekritiseren. Dit weerhoudt niet-psychiatrische artsen ervan om zich over de zaak te buigen, en voor zover kritiek vanuit de psychiatrie voortkomt, is de psychiatrie als veld zeer succesvol geweest door haar leden te laten weten dat ze ex-communiceerd zullen worden en dat hun carrière eronder ze spreken te kritisch. Psychiaters mogen kleine concessies doen, zoals zeggen dat farmaceutisch geld te invloedrijk is geworden, maar ze mogen niet zeggen dat de medicijnen niet echt werken.

Het is dus ingewikkeld. Denk aan een samenleving die een medische waan heeft gekregen, en dat is waar we ons in de VS bevinden. Het publiek weet dat er iets niet klopt, maar behoudt tegelijkertijd zijn algemene geloof in het medische modelverhaal.

Het beste,

Bob Whitaker

Psychiatrie versus psychische zorg

Geestelijke zorg (bijvoorbeeld psychologie en psychotherapie) en psychiatrie worden vaak met elkaar verward. Psychiatrie verschilt van psychologie doordat het veronderstelt dat het een objectieve wetenschap is (of zal worden) die de menselijke geest zal beheersen.

De basis van de psychiatrie die haar onderscheidt van de psychologie is psychopathologie. Psychopathologie is het filosofische begrip dat een psychiater de status ‘arts’ geeft en het vormt de basis voor een medische benadering van psychische problemen.

Psychopathologie is gebaseerd op causaliteit en het vereist dat determinisme – het idee dat er geen vrije wil bestaat – geldig is.

Een citaat uit de Stanford Universiteit referentie over filosofie van de psychiatrie:

Als de psychiatrie echt (echt?) een tak van de geneeskunde is, zouden we de specifieke causale hypothesen moeten zien ontstaan over mechanismen die de symptomen van psychische aandoeningen veroorzaken. Psychopathologie moet worden geïdentificeerd als het vertrek van een psychologisch systeem uit zijn eigenlijke toestand.

Engels (origineel):

If psychiatry is really (really?) a branch of medicine, we should see the specific causal hypotheses emerge about mechanisms that cause the symptoms of mental illness. Psychopathology is to be identified as the departure of a psychological system from its proper state.

Bron: plato.stanford.edu

Let op het gebruik van ‘echt’ in de Stanford-referentie over filosofie van de psychiatrie, wat impliceert dat het niet zeker wordt geacht dat psychopathologie geldig of zelfs gerechtvaardigd is als een theoretisch concept.

Zoals te zien is, moet de gehele ‘psychologie’ worden verwijderd binnen het begrip psychopathologie en is het de taak van de psychiatrie om een causale hypothese te bieden op basis waarvan een ziekte kan worden geïdentificeerd, op basis waarvan een medische remedie kan worden toegepast.

In de praktijk, aangezien de psychiatrie er tot nu toe niet in is geslaagd een geldige causale hypothese te verschaffen en niet in staat is geweest om met een dergelijke hypothese te beginnen (let op het gebruik van ‘echt’ in de Stanford-referentie over filosofie van de psychiatrie, wat erop duidt dat een dergelijke hypothese tot nu toe nooit geldig is gebleken), wordt een poging gedaan om een ​​norm voor normaliteit voor de menselijke geest te definiëren met de belofte dat de psychiatrie op een dag in staat zal zijn om een geldige causale hypothese te bieden.

In wezen wordt de aanname dat een causale hypothese mogelijk moet zijn en ooit zal worden gevonden, gebruikt als basis voor een poging om een ​​standaard voor normaliteit voor de menselijke geest te definiëren, die vervolgens wordt gebruikt om de menselijke geest te mediceren, want dat is wat uiteindelijk zou moeten worden gedaan zodra een causale hypothese is gevonden, en de enige reden dat de psychiatrie een tak van de geneeskunde zou zijn.

De geldigheid van de psychiatrie is gebaseerd op een belofte die gebaseerd is op een filosofisch concept dat afhankelijk is van determinisme voor zijn geldigheid, en een concept dat tot nu toe na meer dan 70 jaar proberen, nog niet geldig is gebleken.

Psychopathologie vereist eenvoudigweg een valide causale hypothese voordat een ziekte wordt gediagnosticeerd en voordat een medische behandeling wordt toegepast, want anders is het niet mogelijk om te weten wat er wordt gedaan en of iemand ‘medisch genezen’ is.

Het feit dat de psychiatrie zonder geldige causale hypothese te werk gaat in de hersenen is dus gebaseerd op een ‘geloof’ in de validiteit van een filosofisch-theoretisch concept en dat concept benodigt dat determinisme – het idee dat er geen vrije wil bestaat – geldig is.

Determinisme en 🦋 vrije wil

Het onderzoeken van het theoretisch fundament van de psychiatrie kan van belang zijn voor een reëel perspectief op determinisme, het idee dat er geen vrije wil bestaat.

Kunnen causaliteit en determinisme mogelijkerwijs de geest en de oorsprong van het leven verklaren?

Bij psychopathologie is het leggen van een direct 1 op 1 oorzakelijk verband voor psychische problemen vereist. Dat de omgeving, zoals bijvoorbeeld een neurologische aandoening, kan leiden tot psychische problemen, geldt op zich niet als bewijs voor psychopathologie.

In het geval van mensen hebben ze een groot vermogen om problemen in de omgeving met hun geest te overwinnen. Een voorbeeld is de filosofie stoïcisme. Door het gebruik van stoïcisme ervaren mensen het leven anders en kunnen ze zelfs pijn wegdenken.

(2019) Is het mogelijk om pijn weg te denken?
https://www.colorado.edu/asmagazine/2019/08/30/it-possible-think-pain-away

Mensen die stoïcijnse filosofie beoefenen, kunnen een griep weerstaan, terwijl anderen het mee naar bed nemen en wekenlang ziek zijn. Dit is een voorbeeld waarin de validiteit van psychopathologie wordt ondermijnd, omdat het een 1 op 1 causaal verband voor psychische problemen weerlegt.

Binnen het concept psychopathologie zijn mentale problemen niet subjectief (d.w.z. psychologisch) maar vereisen ze een wetenschappelijk geldige causale hypothese. Psychopathologie is gebaseerd op causaliteit en dat betekent dat het bij het vaststellen van de geldigheid uiteindelijk zal neerkomen op vrije wil versus determinisme. De vraag zal zijn: kan causaliteit de geest (en haar problemen) verklaren?

Op basis van de huidige kennis kan worden gesteld dat een geloof in determinisme twijfelachtig is. Dus het vermogen van de psychiatrie om ooit haar belofte waar te maken, kan vanuit sommige perspectieven als onwaarschijnlijk worden beschouwd.

Vraag:

Geloof je dat psychopathologie – causaliteit om de geest en psychische problemen te verklaren – geldig kan zijn? Zo ja/niet, waarom?

Neem deel aan de discussie op onlinephilosophyclub.com

Bron: onlinephilosophyclub.com
 

Additionele informatie:

 
Er blijkt in 2020-2021 een grote push te zijn voor determinisme door ‘een toenemend aantal wetenschappers’. Mogelijk is het een strategie van de psychiatrie om zichzelf te redden in 2020+. Om hun toekomst veilig te stellen hoeft de psychiatrie alleen maar sterk genoeg te pleiten voor determinisme.

(2021) The clockwork universe: is free will an illusion?
A growing chorus of scientists and philosophers argue that free will does not exist. Could they be right?
Bron: The Guardian

Een gevolg van determinisme is het afschaffen van vergeldend strafrecht, met de intentie om het strafrecht te vervangen door psychiatrie.

Gezien het winst-oogmerk van biljoenen Euro’s dat ermee gemoeid is wanneer het strafrechtsysteem wordt vervangen door pharmaceutisch gebonden psychiatrische zorg, kan het belangrijk zijn om dat feit op te merken bij het overwegen van argumenten van vrije wil-sceptici. Zijn hun bedoelingen eerlijk of zijn er financiële motieven in het spel, of bijvoorbeeld de belangen van de psychiatrie dat zichzelf tegen rede in in stand probeert te houden?

⚖️ Retributive Justice and 🦋 Free Willhttps://forum.philosophynow.org/viewtopic.php?f=5&t=33097

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Denken over geneeskunde Wie is van hout ... Het Spirituele Brein Metanoia
 

Tros Radar undercover bij farmaceutische bedrijven

Bezig met laden video...
Tros Radar: Deel 1 / Deel 2
Jaarlijks overlijden in Nederland meer mensen door medicijnen dan in het verkeer. Toch wil de farmaceutische industrie documenten over bijwerkingen niet openbaar maken.

Steeds vaker wordt het duidelijk dat dodelijke bijwerkingen worden verzwegen, en dat de bedrijven weinig tot niets om het welzijn van mensen geven.

De bedrijven worden beloond voor het zo lang mogelijk 'beter maken' van mensen, en niet voor het beter gemaakt hebben van mensen. En dat is te merken, vooral in de psychiatrie, waar medicijnen ongegeneerd mensen chronisch ziek maken en houden.

Zie ook: Farmaceutische bedrijven houden bewust fatale bijwerkingen geheim

Nu in de winkel:

De Pillen Maffia

Maandblad KIJK: De Pillenmaffia

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net