Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychiatrische beroepsgroep bepaalt of dieet bij diagnose ADHD wordt vergoed

Datum: 8 april 2011, 03:54 ~ Bronnen: Trouw, Rijksoverheid.nl

verzekeringAlternatieven voor psychiatrie worden tot in het absurde toe verdrukt. Zo kon het voedingsonderzoek door dr. Pelsser jaren lang geen financiering vinden en moest ze het uiteindelijk stellen met een privé-donor, onderwijl jaarlijks tientallen miljoenen aan belastinggeld wordt geïnvesteerd in onderzoek voor psychiatrische medicijnen.

En nu ruim 2 jaar na het onderzoek wordt het dieet niet vergoed door de verzekering terwijl het aantal voorschriften voor ADHD medicijnen excessief blijft doorgroeien (22% groei in 2011 naar ruim 1,1 miljoen pakjes ADHD medicijnen voor kinderen)

Prof. dr. Trudy Dehue:

Belastinggeld gaat naar ontwikkeling pillen

Er is veel onderzoek gedaan naar de werking van ADHD-pillen. Relatief weinig aandacht gaat naar onderzoek naar niet-medicamenteuze behandelingswijzen en naar de onderliggende oorzaken van ADHD.

Eerder dit jaar moest de Nederlandse onderzoekster Lidy Pelsser van het Nederlandse ADHD Research Centrum nog schooien om fondsen bij elkaar te rapen. Ze onderzoekt als enige de mogelijke samenhang tussen ADHD en voeding.

Ze kon de studie aanvankelijk niet financieren. Pelsser kreeg pas fondsen van een anonieme privé-donor nadat de actualiteitenrubriek ’EenVandaag’ berichtte over de mogelijke stopzetting van haar onderzoek.

Bron: Trouw

De oorzaak blijkt mede te liggen in het feit dat de psychiatrische beroepsgroep de volledige macht heeft om te bepalen welke behandelmethoden voor menselijke problemen worden vergoed en welke onderzoeken worden gesubsidieerd. Een beroepsgroep die een medische grondslag kent en zonder deze grondslag niet kan blijven bestaan waardoor alternatieven die geen arts benodigen of die het medische model schaden zoals bijvoorbeeld een dieet of opvoeding voor gedragsproblemen bij kinderen, niet worden vergoed of aanbevolen.

Dit blijkt uit de schriftelijke reactie van minister Edith Schippers op een brief van dhr. C.J.M. aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 1 april 2011

Betreft Opneming dieet tegen ADHD in zorgpakket

Geachte voorzitter,

Met de brief van 16 februari 2011, kenmerk 2011Z02367/2011DO7504, heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht mijn reactie te ontvangen op een brief die de vaste commissie heeft ontvangen van de heer C.J.M. van 4 februari 2011.

De heer C.J.M. vraagt in zijn brief de aandacht voor een dieet voor kinderen met ADHD. Hij geeft aan dat de kosten van die behandeling niet binnen de zorgverzekering vallen.

Naar aanleiding van zijn verzoek merk ik op dat alleen de vergoeding van polymere, oligomere en modulaire dieetpreparaten behoort tot farmaceutische zorg waarvoor de in de Zorgverzekeringswet (Zvw) geregelde zorgverzekering dekking biedt. Diëten als zodanig worden niet ten laste van de Zwv vergoed.

In de situatie waarop de brief van de heer C.J.M. betrekking heeft, gaat het echter niet om de vergoeding van een dieet als zodanig, maar om de vergoeding van een behandeling van ADHD. De behandeling houdt in het vaststellen van de voor het betreffende kind passende voeding. Het onderzoek is voor zover dat mij is gebleken uit de bijgevoegde link, gericht op het verwerven van inzicht in de voedingsmiddelen die het betreffende kind met ADHD het best zou kunnen vermijden.

De heer C.J.M. zou vervolgens graag zien dat de behandeling die zijn kinderen ondergaan zou worden vergoed. Allereerst merk ik op dat de beslissing om een behandeling te vergoeden alleen door zijn eigen zorgverzekeraar kan worden genomen. De Zvw legt die verantwoordelijkheid bij de zorgverzekeraar neer. Bij de inwerkingtreding van de Zvw heeft de wetgever bepaald dat de inhoud en omvang van de te verzekeren prestaties mede worden bepaald door de “stand van de wetenschap en praktijk en, bij het ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten” (artikel 2.1, tweede lid, van het Besluit zorgverzekering – verder stand van de wetenschap en praktijk). Doel van deze bepaling is dat alleen bewezen effectieve zorg vanuit het basispakket wordt vergoed.

Gelet op de wettelijke taak van pakketbeheer zal het College voor zorgverzekeringen (CVZ) moeten beoordelen of een bepaalde vorm van zorg in overeenstemming is met de stand van de wetenschap en praktijk. Ik begrijp dat de betrokken zorgaanbieder zich inmiddels ook tot het CVZ heeft gewend met het verzoek om deze behandelwijze te toetsen aan het bovengenoemde wettelijke criterium. Het CVZ zal vervolgens de betrokken zorgaanbieder op de hoogte brengen van zijn standpunt. Als dat standpunt zou inhouden dat deze zorg in overeenstemming is met de stand van de wetenschap en praktijk, behoort deze tot de verzekerde zorg.
Ik vertrouw er op dat ik u met het voorgaande voldoende heb geïnformeerd.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers

Bron: Rijksoverheid.nl

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Hoezo ADHD? Psychiaters te koop?
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!