Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Minister Ab Klink (CDA) stelt budgettaire maatregel in voor beroep psychiater

Datum: 10 juni 2009, 05:52 ~ Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

minister vws a. klinkMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4. Budgettaire maatregel geneeskundige ggz

Budgettaire maatregel geneeskundige ggz

Kamerstuk, 9 juni 2009

De Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

CZ/FBI-2933123 / CZ/FBI-2933124

8 juni 2009

Geachte voorzitter,

De toestand van de Rijksfinanciën maakt het -nog meer dan normaliter het geval is- noodzakelijk de zorguitgaven binnen het afgesproken Budgettair Kader Zorg te houden. Uit van de NZa en het CVZ ontvangen gegevens blijken de uitgaven in de gezondheidszorg sterker te zijn gegroeid dan eerder begroot. De algemene financieel-economische situatie en de hoogte van de collectieve uitgaven nopen tot een beheerste kostenontwikkeling in de gezondheidszorg. In dit kader worden verschillende budgettaire maatregelen genomen.

Ik ben voornemens een tariefmaatregel op de geneeskundige ggz te nemen op grond van artikel 7 van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG). Ten behoeve van die besparing wil ik een aanwijzing sturen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Middels deze brief informeer ik u over deze aanwijzing op grond van artikel 8 van de WMG. De aanwijzing zal niet eerder dan dertig dagen na ontvangst van deze brief verstuurd worden.

Ik zal de NZa verzoeken om via een aanpassing van de tarieven in de gehele geneeskundige ggz een totale besparing van structureel EUR 119 mln te verwezenlijken vanaf 2010. Dit komt overeen met ongeveer 3½ procent van de totale omzet in de geneeskundige ggz. Ik besef dat dit voor veel zorgaanbieders in de ggz een stevige opgave is. De financieel-economische werkelijkheid maakt de maatregel echter noodzakelijk om voor nu en de toekomst de betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg te kunnen borgen.

Het is aan de NZa om een technische invulling aan te geven aan de aanwijzing. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

~~

Veel psychiaters zullen mogelijk gaan klagen dat er te weinig geld is voor zorg, maar luister vooral ook eens naar psychiaters zoals dr. Daniël van Dijk, die aangeeft dat er wel meer dan voldoende geld is, maar dat het leeuwendeel op gaat aan overhead. Aan kosten voor psychiaters die alleen nog maar bezig zijn met managen, zoals het werven van nieuwe patiënten:

YouTube voorvertoningsafbeelding

Maar buiten dat is de kern van de psychiatrie natuurlijk ook de oorzaak. Want antipsychotica maakt de psychose chronisch, terwijl patiënten met een eerlijke psychotherapeutische behandeling een grote kans (90-95%) hebben om volledig te kunnen herstellen.

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

Deze studie toonde aan dat patiënten meer kans hebben om volledig te herstellen zonder behandeling, dan met de gebruikelijke combinatie van psychiatrische therapie (ziekte-inzicht aanleren) en antipsychotische medicijnen.

Psychiatrie is en blijft een valse wetenschap. En de psychiaters zullen vaak best wel goede bedoelingen hebben/naar beter weten handelen (althans, hier ga ik vanuit), maar ik denk dat wanneer je een beetje logisch kunt nadenken, dat je dan wel begrijpt hoe schadelijk psychiatrie is. Niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de mensheid in zijn geheel.

Want immers: we moeten toch echt naar morgen, ook al is het er nog niet. De psyche is meer dan een product van de bouwstenen, en een pil zal nooit een psychisch probleem kunnen verhelpen.

En wetenschappelijk gezien is psychotherapie 100x effectiever dan psychiatrie. (psychiatrie geeft zelfs vaak slechtere resultaten dan geen enkele behandeling op de iets langere termijn) Dus wat er gebeurt is gewoon echt fraude, ook al weten sommige psychiaters dat misschien niet zelf omdat ze gewoon doen wat hun geleerd is in hun ‘dubieuze’ opleiding.

Prof. dr. J.J.L. Derksen:

Psychodiagnostiek en psychopathologie zijn met behulp van de fameuze DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) verworden tot classificatie, ordening van de buitenkant zonder enige betekenis voor een diepgaande behandeling en zonder enig inzicht in de werkingsmechanismen van stoornissen. Dezelfde wetenschappelijke ontwikkelingen hebben behandelprotocollen gefabriceerd die de behandelaar reduceren tot een technicus in plaats van een clinicus. DSM etiketten plakken en een protocol volgen is het adagium, werkt het ene protocol niet dan probeert men het andere. De complexiteit die eigen is aan psychische problemen en aan de behandeling is volledig van tafel verdwenen en krijgt ook in de opleiding tot psychiater nauwelijks een kans.

Psychiaters weten tegenwoordig dus bar weinig tot niets meer van de geest, maar werken met hun psychiatrische bijbel: de DSM. Ze plakken etiketten en volgen een protocol. Meer kunnen ze niet.

Ze verdienen 10x meer dan psychotherapeuten, met minder werk. Dat wel.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Het einde van de psychotherapie Haal je een moederband niet meer in? Nieuwe wegen voor de geneeskunde De depressie-epidemie
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net