Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Nederland schiet tekort in aandacht voor lichamelijke complicaties door antipsychotica

Datum: 20 september 2008, 19:09 ~ Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Wiepke Cahn, psychiater In Nederland moet meer aandacht komen voor lichamelijke complicaties bij gebruik van antipsychotica en het vermijden en bestrijden daarvan. Dit concludeert prof. dr. Wiepke Cahn et al. namens de Werkgroep Somatische Complicaties bij Antipsychoticagebruik in het Tijdschrift voor Psychiatrie (download artikel). De Utrechtse psychiater inventariseerde met deze werkgroep welke somatische bijwerkingen er zijn, wat er aan gedaan moet worden en vooral: hoe ze vermeden kunnen worden. De bevindingen van een groot literatuuronderzoek hebben zij vervolgens in een aantal bijeenkomsten besproken met vakgenoten.

De lichamelijke complicaties die ontstaan door antipsychoticagebruik bestaan onder andere uit ernstig overgewicht, metabool syndroom (een cluster van risicofactoren), grotere kans op suikerziekte en op hart- en vaatziekten, waaronder ook ritmestoornissen. Berucht zijn de bewegingsstoornissen bij antipsychoticagebruik, die voor patiënten zeer invaliderend, hinderlijk en soms fataal kunnen zijn. Bekend zijn verder ernstige stoornissen in het bloedbeeld (o.a. door clozapinegebruik), maag-darmstoornissen en seksuele problemen.

Uit een recent groot literatuuronderzoek bleek dat met antipsychotica behandelde patiënten met schizofrenie over het algemeen 2,5 keer zo snel dood gaan als de algemene bevolking. Dit bevestigt dat er dringend systematische inspanningen nodig zijn om lichamelijke problemen bij patiënten die antipsychotica gebruiken voor psychiatrische ziekten waaronder vooral schizofrenie, op te sporen en te behandelen.

Cahn en collega’s waarschuwen dat patiënten met een psychiatrische stoornis en in het bijzonder schizofrenie zwaar belast zijn door hun ziekte en door de sociale consequenties van de ziekte. Hoewel iedere arts de noodzaak kent om op bijwerkingen en somatische complicaties te screenen, gebeurt dit vaak niet op een systematische manier, mede doordat de arts de patiënt niet extra wil belasten. Toch lijken patiënten het juist te waarderen als er aandacht is voor lichamelijke problemen en zij zijn na uitleg bijvoorbeeld meer dan bereid om hun dieet aan te passen en veranderingen in hun leefstijl aan te brengen.

De werkgroep adviseert om somatische complicaties in een vroeg stadium op te sporen en te voorkomen. Zij geven een leidraad om bij antipsychoticagebruik systematisch somatisch onderzoek uit te voeren.

Samenwerking is daarbij belangrijk. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de arts die de antipsychotica voorschrijft, meestal de psychiater, maar deze moet overleggen met somatische artsen, huisartsen, internisten, neurologen en apothekers. Goede zorg kan complexe zorgconsumptie voorkómen en kostenbesparend zijn en, vooral, leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven van de patiënt.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Wat is het doel van antipsychotica?

Het wordt gebruikt ter behandeling van schizofrenie en psychosen, maar zoals we hebben kunnen opmaken uit de kamervragen die Renske Leijten stelde over het toedienen van antipsychotica bij gehandicapten wordt het medicijn ook voor andere toepassingen gebruikt waaronder het onderdrukken van agressie en als middel tegen lastig gedrag.

De vraag die bij de auteur van dit artikel op deze website blijft spelen is: wat is het doel van de medicijnen? Wil je mensen beter maken, of dienen de medicijnen een maatschappelijk doel? Willen we gevaar uit de weg nemen, of willen we mensen gezond maken?

Je zou niet anders verwachten van een medisch specialisme en artsen dat zij mensen beter willen maken, maar antipsychotica maken mensen zieker dan ze al zijn. Buiten de lichamelijke bijwerkingen zijn ze niet effectief in het wegnemen of genezen van de bron van de psychische problemen, ze verergeren de problemen juist maar onderdrukken de gevolgen. Antipsychotica maken mensen chronisch ziek.

Antipsychotica zorgen voor veranderingen in de hersenen (atrofie van de hersenschors en vergroting van de basale ganglia) die patiënten biologisch gevoeliger maken om opnieuw een psychose te krijgen. De medicijnen en blokkeren Dopamine D2 receptoren in de hersenen en in response gaan de hersenen de receptoren meer gevoelig maken zodat wanneer de patiënt probeert te stoppen met de medicijnen hij of zij terug valt in een extra heftige psychose.

En antipsychotische medicijnen zijn helemaal niet nodig. Dat heeft het succesvolle Soteria onderzoek bewezen waarmee 90% van alle schizofrenie patiënten konden genezen. Geavanceerde psychotherapie kan zelfs de meest ernstige schizofrenie gevallen in de acute fase (eerste drie weken van de opname) even goed of zelfs beter stabiliseren dan gebruikelijke antipsychotica behandeling dat kan. En op de lange termijn zijn de voordelen nog veel groter omdat mensen echt kunnen genezen en er een veel lager terugvalspercentage bestaat. En omdat mensen zonder medicijnen verder kunnen met hun leven en er zelfs sterker door worden scheelt het niet alleen miljarden in behandelingskosten en levenslange uitkeringen maar brengen de patiënten wanneer ze hersteld zijn ook geld op voor de maatschappij omdat ze weer aan het werk kunnen.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • Pingback: Geheimgehouden: Psychiatrisch patiënten gedood door medicijnen die ze zouden moeten helpen()

 • Laboratorium Rat

  14 apr 2015

  Verpleegkundigen van GGZ Noord-Holland Noord in Heiloo vinden dat er grote fouten zijn gemaakt bij een wetenschappelijk medisch experiment met psychiatrische patiënten die ernstige psychoses hebben. Dat blijkt uit een dossier dat het onderzoeksprogramma ZEMBLA in handen heeft. Hierin staat onder meer dat volgens een interne klokkenluider 22 van de 52 proefpersonen nooit hadden mogen deelnemen aan het experiment. Het onderzoeksprotocol is daarmee door de kliniek geschonden. Pas een jaar na het begin van het onderzoek zijn, op aandringen van de klokkenluider, familieleden van de proefpersonen door de kliniek op de hoogte gesteld over het experiment. De klokkenluider die deze zaken aan de Raad van Bestuur van GGZ NHN heeft gemeld, is ontslagen. Zij heeft, op straffe van een hoge boete, een spreekverbod opgelegd gekregen.

  Alleen ambulate patiënten
  Volgens het onderzoeksprotocol, dat is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) in Alkmaar, mochten uitsluitend ambulante patiënten voor het experiment worden gebruikt. Dat betekent dat proefpersonen niet opgenomen mogen zijn in de instelling, maar zelfstandig buiten de kliniek moeten wonen. Uit stukken van de kliniek blijkt dat er 52 proefpersonen zijn gebruikt. Slechts 30 daarvan zijn ambulant en wonen zelfstandig. De overige 22 patiënten zijn niet-ambulant en krijgen veel zorg binnen de kliniek, acht patiënten zelfs 24 uur per dag. Juist ten aanzien van deze groep patiënten bestaan bij de klokkenluider en andere medewerkers grote twijfels over de wilsbekwaamheid.

  Protocol
  Afwijken van het protocol zonder toestemming van de METC is volgens oud-hoogleraar Gezondheidsrecht Frans van Wijmen absoluut verboden: ‘Dan handel je in strijd met de wet, dat kan een misdrijf zijn waar je vervolgd voor zou kunnen worden.’ Van Wijmen is jarenlang lid geweest van een ethische commissie die experimenten met proefpersonen beoordeelt. ‘Er is afgeweken van het protocol, dat is duidelijk. Het kan een vorm van opportunisme zijn, dat je denkt: het komt mij beter uit om ook de patiënten te betrekken die opgenomen zijn, want dan kom ik sneller aan mijn aantallen,’ aldus Van Wijmen.

  Toestemming
  Pas nadat de klokkenluider over de kwestie aan de bel had getrokken, heeft de verantwoordelijke psychiater overlegd met de METC om het protocol aan te passen. Maar omdat het experiment inmiddels was afgelopen, is het geven van toestemming niet meer aan de orde, zo laat de voorzitter van de METC, Gavin ten Tusscher, aan ZEMBLA weten.

  Het medisch experiment van GGZ NHN is begonnen in augustus 2013 en richt zich op de medicijnencombinatie clozapine en memantine. Clozapine is een antipsychoticum dat wordt gebruikt bij ernstig psychotische patiënten. Memantine wordt gebruikt bij de ziekte van Alzheimer, om geheugenverlies tegen te gaan. GGZ NHN hoopt dat de toevoeging van memantine positieve effecten laat zien bij psychiatrische patiënten die onvoldoende baat hebben bij het gebruik van clozapine. Daarnaast moet het experiment uitwijzen of deze combinatie van medicijnen veilig is.

  Geen reactie
  Het medisch onderzoek binnen GGZ NHN wordt uitgevoerd door psychiater Selene Veerman. Zij wil op dit onderzoek promoveren. Ondanks meerdere verzoeken weigert zij ZEMBLA te woord te staan. Haar promotor, hoogleraar Psychiatrie Lieuwe de Haan van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, zegt dat er slechts een vergissing is gemaakt met het opnemen van niet-ambulante patiënten in het onderzoek: ‘De opgenomen patiënten zouden verzorgd worden door dezelfde teams die ook ambulante patiënten verplegen en werden om die reden aan het onderzoek toegevoegd’, aldus De Haan.

  Maar oud-hoogleraar Gezondheidsrecht Van Wijmen denkt daar anders over: ‘Daar gaat het niet om, je moet kijken of die patiënt 24 uur of een kortere tijd onder behandeling is in de instelling. Die noem je dan dus niet ambulant.’

  Ook de Amerikaanse hoogleraar Psychiatrie Paul Appelbaum, die veel onderzoek heeft gedaan naar de voorwaarden voor medisch onderzoek met psychiatrische proefpersonen spreekt van een “ernstige schending van het protocol.”

  Appelbaum: ‘De verandering van ambulante naar opgenomen patiënten is een grote stap. Opgenomen patiënten zijn veel zieker, veel meer beperkt en hebben veel minder vaardigheden om keuzes te maken. Dat is dus een grote verandering van het protocol, dat zeker eerst moet worden goedgekeurd door de medisch-ethische commissie.’

  Wilsbekwaamheid
  ZEMBLA spreekt ook met familieleden van twee proefpersonen. Zij zijn geschokt dat ze pas een jaar na het begin van het experiment zijn ingelicht, want ook zij hebben grote twijfels over de wilsbekwaamheid van hun familieleden.

  Voor het uitvoeren van medische experimenten met proefpersonen bestaan strikte regels. Artsenorganisatie KNMG heeft een richtlijn ontwikkeld op basis waarvan de wilsbekwaamheid van proefpersonen moet worden bepaald.

  Hoogleraar Psychiatrie Jim van Os: ‘Het is altijd een grijs gebied die (bepaling van, red.) wilsbekwaamheid, en daar kom je niet alleen met de patiënt uit. Dat grijze gebied beheers je door familie en verpleegkundigen erbij te betrekken. Zo staat het ook in het stappenplan van de KNMG.’

  Stappenplan
  Het stappenplan van de KNMG is geschreven door een team van juristen en psychiaters onder leiding van oud-hoogleraar Frans van Wijmen. Die stelt dat het stappenplan geldt voor alle artsen in Nederland. Van Wijmen in ZEMBLA: ‘Die directe omgeving van een patiënt is heel goed op de hoogte van het vermogen van een patiënt om ja of nee te zeggen.’

  Uit angst voor represailles wilden de verpleegkundigen niet met naam en toenaam in de uitzending van ZEMBLA genoemd worden. Hen is door de kliniek te verstaan gegeven, dat ze zouden worden ontslagen als zij met ZEMBLA zouden spreken.

  GGZ NHN wil niet op vragen van ZEMBLA reageren en stelt dat het onderzoek zeer zorgvuldig is uitgevoerd.
  —————-
  Het gaat om uiterst gevaarlijke ‘medicijnen’ zoals Clozapine waarbij bijna wekelijks gecontroleerd moet worden of er geen misvormde bloedcellen zijn (Leukocyten, Neutrofielen, Bezinking ) en/of beenmergdepressie of leukemie. Het probleem is verder dat het immuunsysteem van de patient zeer ernstig verzwakt wordt. Hier onder een kleine lijst van bijwerkingen.

  Lijst met meest voorkomende bijwerkingen:

  Initiatiefverlies en emotionele afvlakking.
  Extrapiramidale verschijnselen zoals parkinsonisme.
  Acute dystonie en acathisie.
  Gewichtstoename/afname
  bloeddyscrasieen (agranulocytose, trombocytopenie, aplastische anemie, leukopenie)
  Tachycardie, verandering in het ecg en verstoring temperatuurregulatie.
  Leverfunctiestoornissen (waaronder cholestatische icterus).
  Donkergrijsgrauwe pigmentatie van de huid en neerslagen in lens en cornea.
  Morbide orthostatische hypotensie.
  Morbide obesitas.
  Anticholinerge verschijnselen zoals droge mond, visusstoornissen, obstipatie en urineretentie.
  Hyperprolactinemie, hetgeen kan leiden tot galactorroe en amenorroe bij vrouwen en tot impotentie bij mannen.
  Gynaecomastie.
  Infiltraten op de plaats van injectie.
  Veneuze trombo-embolie.
  Beenmergdepressie.
  Lever- en nierfunctiestoornissen.
  Mictiestoornissen en prostaathyperplasie.
  Cardiovasculaire aandoeningen.
  Ernstige organisch cerebrale stoornissen.
  Epilepsie.
  Spastische verlammingen.
  Organische hersenbeschadiging.
  Acuut glaucoom.
  Lethargie.
  Dysartrie.
  Ataxie.
  Stupor.
  Bewustzijnsdaling tot coma.
  Convulsies.
  Miosis.
  Hypotensie.
  Ventriculaire tachycardie.
  Aritmie.
  Respiratoire depressie en hypo- of hyperthermie.
  Tremor
  Spierstijfheid of -zwakte.
  Slaperigheid.
  Agitatie.
  Ademhalings- en voedingsproblemen.
  Zelfmoordneigingen.
  Abnormale loop en vallen bij Alzheimer-patienten.
  Verhoging van de plasmaprolactinespiegel.
  Borstvergroting, galactorroe en seksuele stoornissen (erectiele disfunctie, verminderd libido).
  Verhoogde triglyceriden- en cholesterolspiegels.
  Anticholinergische effecten zoals obstipatie en droge mond.
  orthostatische hypotensie, duizeligheid, acathisie, parkinsonisme, dyskinesie, asthenie, moeheid, oedeem.
  Voorbijgaande stijging van levertransaminasewaarden.
  (Huid)uitslag.
  Pneumonie.
  Temperatuurverhoging.
  Visuele hallucinaties en urine-incontinentie bij Alzheimer-patienten.
  Fotosensibilisatie.
  Kaalheid.
  Urine-incontinentie.
  Bradycardie, QT-verlenging.
  Stijging van de creatinekinasespiegel, verhoogd totaal bilirubine.
  trombocytopenie, allergische reactie, ontwikkeling of een exacerbatie van bestaande diabetes in enkele gevallen geassocieerd met ketoacidose of coma.
  ontwenningsverschijnselen, ventriculaire tachycardie/fibrillatie, plotselinge dood, hepatitis, pancreatitis, rabdomyolyse, vertraagde urinelozing, priapisme, verhoogde alkalische fosfatase. Verhoogde mortaliteit en cerebrovasculaire bijwerkingen zijn gemeld bij ouderen met dementie. Na toediening i.m. injectievloeistof bovendien vaak: irritatie op injectieplaats, bradycardie, tachycardie, hypotensie; soms: sinuspauze, hypoventilatie.
  Plotseling onverklaarbare dood.

Mogelijk interessante boeken

Nieuwe wegen voor de geneeskunde Slikken Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand De depressie-epidemie
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net